Δικτυακες λυσεις & εφαρμογες

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε δικτυακές εφαρμογές που θα βοηθήσουν κάθε Δημόσιο Οργανισμό να διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να διεκπεραιώσει ευκολότερα τις καθημερινές του εργασίες.

Εφαρμογές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους εμπλεκομένους να εργάζονται από όπου και αν βρίσκονται, ασκώντας τα καθήκοντα τους σαν να ήταν στο γραφείο τους. 

 

Προτυποποίηση – Υποβοήθηση. Καθοδήγηση των αρμόδιων στελεχών του Φορέα σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία, μέσω καθορισμένων βημάτων  με βάση τον Νόμο 4412/16

Παρακολούθηση. Παρακολούθηση της σύμβασης από τον προγραμματισμό έως την ολοκλήρωση της (χρονική, οικονομική & διαδρομή ελέγχου).

Ψηφιακό Φάκελο. Δημιουργία και εξασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης του ολοκληρωμένου Ψηφιακού Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης  (βλ. άρθρο 45 Ν.4412/2016).

Αναφορές – Ειδοποιήσεις. Εκτυπώσεις αναφορών & στατιστικών. Δημιουργία ειδοποιήσεων με ορόσημα συμβάσεων.

Διασυνδεσιμότητα.  Διαλειτουργικότητα με Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ αλλά και με άλλα εξωτερικά συστήματα για την αυτόματη άντληση εγγράφων και ανάρτηση δεδομένων..

Παραγωγή Εγγράφων. Σύστημα για την δημιουργία προτύπων και αυτόματη παραγωγή εγγράφων (προσκλήσεις, αποφάσεις, πρωτογενή κλπ)

Πρόσβαση σε Μητρώα (Μελετών, Εγγυητικών, Προσφυγών, Ειδών κλπ)

Δυνατότητα Ελεγχών : Έλεγχοι σχετικά με τη διαδικασία και τη νομοθεσία πχ. έλεγχος κατατμήσεων, προθεσμιών, δημοσιεύσεων, επάρκειας ποσού, CPV κλπ.

✔ Κεντρική παρακολούθηση της πορείας των συμβάσεων από όλους τους χρήστες σύμφωνα με τα δικαιώματα τους

✔ Διευκόλυνση των στελεχών του Φορέα στα βήματα του Ν.4412/16

✔ Αποφυγή λαθών και περιπτώσεων ακυρότητας διαδικασιών

✔ Προτυποποίηση εγγράφων,  εύκολη δημιουργία τους και αυτόματη ανάρτηση τους σε ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγεια

✔ Άμεση διάθεση στοιχείων σε ελεγκτικούς μηχανισμούς (Γ.Λ.Κ. – Ελεγ. Συνέδριο κλπ)

✔ Αποτελεί εργαλείο Διοίκησης για άμεση και εύκολη πληροφορία

✔ Αύξηση παραγωγικότητας μέσω  μείωσης της γραφειοκρατίας

✔ Απλοποίηση στη σύνταξη του προϋπολογισμού

✔ Αποτελεί ένα Εργαλείο Εσωτερικού Ελέγχου

Αποτελεί μια νέα λειτουργικότητα του PublicPro, η οποία με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα κάνει ελέγχους όπως έλεγχο κανονικότητας, νομιμότητας και παραγραφής, υποβοηθά την υπηρεσία στην εκκαθάριση της δαπάνης και παράγει την πράξη εκκαθάρισης που πρέπει να συνοδεύει ένα ένταλμα.

Μέσω του Public Legal μπορείτε να :

• Παρακολουθήσετε  όλα τα στάδια  μιας νομικής υπόθεσης  ( Προδικαστική / Δικαστική / Εξωδικαστική)• Παρακολουθήσετε  τυχόν χρηματικές αξιώσεις

• Λάβετε ειδοποιήσεις σχετικές με ορόσημα (δικάσιμοι, συνεδριάσεις, αποφάσεις)

• Ελέγξετε τις προθεσμίες

• Αποθηκεύσετε τα εγγράφα ανά διαδικασία και τύπο υπόθεσης

• Έχετε πρόσβαση σε Μητρώα (Δικηγόρων, Συμμετεχόντων, Διαδίκων κλπ)

• Διατηρείτε ημερολόγιο ενεργειών

• Αναζητήσετε εύκολα στοιχεία

✔ Κεντρική παρακολούθηση των νομικών υποθέσεων από όλους τους χρήστες σύμφωνα με τα δικαιώματα τους

✔ Παροχή πρόσβασης σε εξωτερικούς συνεργάτες (πχ δικηγόρους) για ενημέρωση της  υπόθεσης

✔ Τεκμηρίωση προϋπολογισμού για δικαστικές υποθέσεις

✔ Εύρυθμη λειτουργία και συνολικότερη οργάνωση της υπηρεσίας

✔ Αποφυγή παραλείψεων και τήρηση διοριών

✔ Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διοίκησης