ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πιστοποιήσεις εταιρείας

Η PublicSoft είναι μια καινοτόμα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία στελεχωμένη από νέα αλλά και έμπειρα στελέχη, προσφέρει καινοτόμες λύσεις, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο τομέας στον οποίο εξειδικεύεται η εταιρεία είναι οι διαδικασίες που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου τομέα.

Η εταιρεία με στόχο την ορθή οργάνωση της και την συνεπακόλουθη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, έχει λάβει πιστοποίηση για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001, για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 27001 και για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301.

Πολιτικές εταιρείας

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας  μας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στόχος της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνει τους στόχους ποιότητας που θέτει.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Πολιτικές της εταιρείας PUBLICSOFT ΙΚΕ:

Πολιτική Ποιότητας & Διαχείρισης Υπηρεσιών

Περιβαλλοντική Πολιτική

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας